Eind vorig jaar heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met een aantal veldpartijen een bestuurlijk akkoord vastgesteld dat tegemoet moet komen aan een aantal knelpunten die in de praktijk zijn ontstaan in de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). 

Elke zorgorganisatie dient zelf de afweging te maken of men uitvoering gaat geven aan de afspraken uit het bestuurlijk akkoord. Verschillende voorstellen in het bestuurlijk akkoord hebben impact op hoe Zideris nu uitvoering geeft aan de Wzd.

Om een voorbeeld te noemen; een van de afspraken in het bestuurlijk akkoord omvat een aantal aanpassingen in het stappenplan. Hiermee wordt onder andere de termijn waarin onvrijwillige zorg mag worden verleend, verlengt naar 6 maanden voordat de onvrijwillige zorg in het Persoonlijk plan wordt geëvalueerd. Daarnaast vragen de bestuurlijke afspraken om aanpassingen in de werkwijze binnen het primaire proces, die zorgvuldig moeten worden geïmplementeerd en een vertaling vragen in ons ECD (Pluriform).

Lees hier meer over dit bestuurlijk akkoord.

Besluit Zideris

Zideris kiest ervoor om vooralsnog de bestuurlijke afspraken niet te volgen en vast te houden aan de huidige Wet zorg en dwang. Het past nu niet binnen onze interne ontwikkeling, waarin we focussen op meer bewustwording rondom vrijwillige zorg, om bijvoorbeeld minder frequent evaluatiegesprekken te voeren. Daarnaast zou het implementeren van de wijzigingen, binnen de context van de diverse al uitgezette verbeterplannen die dit jaar een betere borging behoeven, een te groot beroep doen op de gehele organisatie.