Vorig jaar is Zideris gestart met de implementatie van een nieuw beleid en werkwijze rondom cliëntrapportage Het primaire doel van deze manier van rapporteren is het ondersteunen van goede zorgverlening.

Je schrijft op wat je observeert of signaleert, welke begeleiding/behandeling je met welk doel verleent, en hoe die begeleiding/behandeling verloopt. Hierdoor weten je collega's wat er aan de hand is en wat zij moeten doen.

Verandering in rapportage cliëntportaal

Voor cliënten/wettelijk vertegenwoordigers die meelezen in de rapportage via het cliëntportaal betekent dit dat de inhoud en vorm van de rapportage verandert.

Primair rapporteren zorgmedewerkers via SOAP op de volgende zake

  • Doelen
  • Afwijkingen/bijzonderheden in normale uitvoering
  • Gesignaleerde veranderingen in gedrag/functioneren van een cliënt
  • Wanneer er is afgeweken van afspraken uit het Persoonlijk plan
  • Nieuw gemaakte afspraken

 

Deze heldere doelgerichte rapportage geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van een cliënt (en het betreffende doel) over een langere periode en deze informatie is nodig voor een goede evaluatie van de gemaakte afspraken.

E-learning voor medewerkers

Om medewerkers te ondersteunen bij het rapporteren via de SOAP-methode is voor alle medewerkers sinds juli 2023 een e-learning beschikbaar. Deze training is verplicht voor alle zorgmedewerkers. Veel medewerker hebben de e-learning inmiddels afgerond.