Zorg vanuit de Wlz

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Je betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK. Daarmee betaal je zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel je moet betalen. Ook ontvang je de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.  

 Je betaalt een eigen bijdrage voor de volgende Wlz-zorg:

 • Je woont volledig in een zorginstelling.
 • Je verblijft een aantal dagen in de week in een zorginstelling (deeltijdverblijf).
 • Je hebt een volledig pakket thuis (VPT) of modulair pakket thuis (MPT).
 • Je hebt een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz.
 • Je woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz.

Tip: Heb je een aanvullende tandarts- of zorgverzekering? Neem contact op met je verzekeraar of de zorgaanbieder waar je de zorg van wilt ontvangen. Misschien is alleen een basispakket voldoende zodra je zorg gaat ontvangen vanuit de Wlz. Dit is niet altijd zo en kan verschillen per verzekering en zorgaanbieder.

 

Ondersteuning vanuit de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit doe je in samenwerking met de gemeente waarin je woont.

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Bijvoorbeeld:

 • begeleiding
 • beschermd wonen
 • dagbesteding
 • hulpmiddelen en voorzieningen
 • hulp bij het huishouden
 • ondersteuning van de mantelzorg

Dit zijn meestal maatwerkvoorzieningen: hulp voor jou persoonlijk. Hiervoor mag de gemeente een eigen bijdrage vragen. Je betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK.


Meer informatie over de eigen bijdrage: