Jaarverslag CCR Zideris 2015
Auteur: Ingrid Verlaan – Klink

 

Inleiding

 

Voor u ligt het jaarverslag van de CCR Zideris.

Al hoewel de medezeggenschap bij Zideris, door een tomeloze inzet van haar leden, floreert kent de CCR geen uitgebreide historie voor wat betreft jaarverslagen.

 

De verantwoording van het doen en laten van de CCR ligt primair in de verslaglegging van alle vergaderingen. Het doel van dit jaaroverzicht is om u op een korte en bondige wijze aan u de hoofdpunten te benoemen van de medezeggenschap op centraal niveau bij Zideris.

 

Voorzitter: ing. M. de Pijper

Rhenen, december 2016

 

 

Functie CCR

 

De CCR Zideris is de Centrale cliëntenraad van Zideris.

De CCR kent een samengestelde vertegenwoordiging van leden uit de lokale cliëntenraden van Zideris.

De CCR handelt vanuit de bevoegdheden van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

 

Samenstelling CCR 2015

NAAM

LOKALE CR

FUNCTIE

Marco de Pijper

Rhenen

Voorzitter / penningmeester

Nellie Dirks

Rhenen

 

Lex van Mourik

Rhenen

Werkgroep communicatie achterban

Brunie Ponsen

Mijdrecht

 

Ria Matthiesen

Mijdrecht

Werkgroep communicatie achterban

Wouter Huis

Bilthoven

 

Ingrid Verlaan

Zeist

 

 • Secretariaat is vacant. Vanuit Zideris krijgt de CCR ondersteuning van Ineke Rozema (notuliste voor-vergaderingen) Tijdens de voor-vergadering van 7 april werd ze vervangen door Willemijn Sneller.

 

Bijeenkomsten 2015

Voor-vergadering

Overleg met de directie

26 januari (Huis ter Heide)

9 februari (Huis ter Heide)

7 april (Rhenen)

20 april (Rhenen)

16 juni (Huis ter Heide)

30 juni (Huis ter Heide)

7 september (Rhenen)

21 september (Rhenen)

5 oktober (Rhenen)

12 oktober (Rhenen)

23 november (Huis ter Heide)

7 december (Rhenen)

 • Bij het overleg met de directie waren aanwezig namens de directie: Joost Meijs, Dirk-Jan Beumer en Marian van het Reve (notuliste)
 • In de overlegvergadering van 30 juni was Hans Brink aanwezig (toelichting Jaarrekening 2014 en financiële stukken 1e quadrimester rapportage 2015)
 • In de voor-vergadering van 7 april was Inge de Boer (communicatiemedewerkster Zideris) aanwezig (Nieuwe website Zideris doornemen en hoe CR hierin opgenomen kan worden)
 • De vergadering van 7 december werd besloten met een gezamenlijk diner van CCR en directie in Rhenen.


Verdere bijeenkomsten / activiteiten

datum

evenement

periodiek

Bouw overleg

periodiek

CCRO

12 februari

Bestuursvergadering SBBC (Marco)

23 april

Werkconferentie Zideris

29 mei

Opening De Hucht Wageningen

2 juni

Beleidsgesprek zorgkantoor Achmea

9 september

Overleg CCR en OR Zideris

21 september

Externe audit HKZ

17 november

Symposium georganiseerd door CCRO

30 juni

Zelfanalyse invullen ten behoeve van Zorginkoop 2016

februari

Vragenlijst Zorgkantoor Menzis ingevuld

 

Werkgroep communicatie: organiseren activiteit voor achterban (gecanceld); ontwerpen website

 

 

Adviesaanvragen 2015

Onderwerp

De Koperwiek

Boompjesgoed/Hollandia Veenendaal

Bantuinweg Rhenen

Beleidskader Organisatie ontwikkeling “De Structuur”

Procedure plaatsing clustermanagers

Statuten Stichting Zideris

Begroting Zideris 2014 en 2015

 

Behandelde onderwerpen

Onderwerp

Uitleg

Herinrichting clusters

In het kader van zelforganisatie

Sociaal plan / vacaturebeleid

m.b.t. gevolgen voor de zorg

Medezeggenschap

 • Uitwerking cliëntmedezeggenschap
 • Presentatie huiskameroverleg (ter info)

 

Harmonisatie zorgcoördinatie

 

SBBC

Beschrijving procedure/werkwijze begroting cliënten

Project versnelling IOP`s

 

Quadrimesterrapportages (3e 2014, 1e en 2e 2015)

 

 • MIP
 • M&M
 • Meldpunt Seksueel Misdrijf
 • Kwaliteit
 • Bestuursopdracht
 • financieel sjabloon
 • Plus-min dossier

 

Ontwikkelingen WMO

Wetswijziging ,gevolgen Zideris

Ontwikkelingen bouw

 

 • De Hucht Wageningen (opening 29 mei)
  De Hucht 2
 • Bilthoven
 • Stand van zaken Huis ter Heide
 • Verbouwprojecten de Kastanje Wageningen
 • Kostverloren Veenendaal
 • De Heijbergh Soesterberg

 

VPT

 Zorg mbt uit te betalen vergoedingen

Begroting CCR 2015

 

Zorg ICT

 

Vitaliteit en gezondheid

 

Jaarplan MT 2015

 

Strategisch Meerjarenbeleidsplan

 

Kaderbrief 2016

 

Consequenties leden lokale CR als vrijwilligers

 

Huuskens

 • Maaltijden
 • Huuskens app

Deel notitie participatiewet

 

Aangepast beleidsstuk verbeteren beleidscyclus

 

Memo status “geen bereidheid, geen bezwaar”

 

Doorberekening niet WLZ kosten 2016

 

Medische verzorging cliënten

 • Medicijnprotocol
 • Apotheek Mediq
 • Nagelverzorging
 • Screening overwegingen over basiszorg en medische screening

Overname Woldyne