Ik ben (vrijwillige) medewerker van Zideris
en ik heb een klacht of een vraag

Op het werk kun je te maken krijgen met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Uitgangspunt is dat we ongewenst gedrag graag samen oplossen.Praat over dingen die je niet fijn vindt, want dat helpt. Zideris probeert problemen zoveel mogelijk binnen je eigen afdeling of cluster op te lossen.

Medewerkersvertrouwenspersoon

De medewerkersvertrouwenspersoon kan je ondersteunen en begeleiden de stappen die je kunt ondernemen met een klacht of probleem.  De vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt binnen de organisatie met wie je over vertrouwelijke zaken kunt praten.

Hulp van de klachtencoördinator

Wanneer je er samen niet uitkomt of als je als medewerker het onderwerp niet met je leidinggevende kunt of durft te bespreken, kun je contact opnemen met de klachtencoördinator.

 

De klachtencoördinator is contactpersoon, is onpartijdig en spreekt geen oordeel uit over de klacht. Hij is op de hoogte van procedures, rechten en plichten van medewerkers en informeert betrokkenen daarover. Klachten waarvan niet duidelijk is waar ze thuishoren, vangt hij op. Hij ontvangt en beheert alle klachtenmeldingen en checkt of de leidinggevenden een kopie van de melding hebben ontvangen. Hij zorgt voor de periodieke analyses en (anonieme) verslaglegging. Hij bemiddelt om klager en aangeklaagde weer met elkaar in gesprek te brengen en kan de klacht verder begeleiden. Ook kan hij aanbevelingen doen om te voorkomen dat iemand anders met dezelfde klacht te maken krijgt.

 

De klachtencoördinator kijkt als buitenstaander naar een probleem en biedt de 'klager' een klankbord. De klachtencoördinator onderneemt geen initiatieven naar degene op wie de klacht betrekking heeft. De wijze van vragen stellen, luisteren en ideeën aanreiken zullen de klager de feedback moeten geven om zelf het probleem op te lossen of als minder zwaarwegend te ervaren.

Meer informatie