Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle organisaties moeten zich aan deze wetgeving houden; ook Zideris.

Om de kans te verkleinen dat (gevoelige) persoonsgegevens van uw naaste/familielid (onze cliënten), medewerkers en vrijwilligers op straat komen te liggen, nemen we de nodige maatregelen. Bewustwording staat daarbij centraal.

Bewustwording
Binnen Zideris zorgen we ervoor dat alle medewerkers en vrijwilligers zich bewust worden van de AVG/Privacy wetgeving. Dit doen we onder meer door structureel een verplichte AVG e-learning in te zetten. Deze e-learning draagt bij aan het vergroten van bewustwording onder medewerkers en verlaagt daardoor de kans op incidenten. Daarnaast heeft Zorggroep De Opbouw* een wettelijke verantwoordingsplicht om aan te tonen dat medewerkers goed op de hoogte zijn van AVG en privacy. Daarom heeft Zorggroep De Opbouw een AVG Privacy e-learning ontwikkeld voor medewerkers.

De e-learning heeft als doel bewustwording en kennis te vergroten met betrekking tot het veilig omgaan met persoonsgegevens, omgaan met datalekken en privacyrechten van cliënten en medewerkers.

AVG Campagne van Zorggroep De Opbouw
Naast de e-learning ondernemen we diverse acties om de kennis en bewustwording van AVG/Privacy onder medewerkers, cliënten en vrijwilligers te vergroten. Dit doen we onder meer middels een gezamenlijke AVG campagne (met de andere zorgorganisaties waarbij we samen Zorggroep De Opbouw vormen). Met een serie vlogs, in voor iedereen begrijpelijke taal, leggen we uit wat de AVG precies inhoudt. 

De volgende vlogs maken deel uit van deze campagne:

 1. AVG: wat valt onder de AVG. Wat is een datalek en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan.
 2. Sociale media. Tips en tricks ten aanzien van sociale media in relatie tot Privacy/AVG wetgeving.
 3. Wat is phishing en hoe kun je phishing herkennen en voorkomen? 

 

Voorbeeld van een phishingmail

Overige initiatieven van Zideris/Zorggroep De Opbouw in relatie tot bewustwording en kennisvergroting AVG/Privacy

 • Privacy Statement op de website – inclusief een makkelijk leesbare versie voor de cliënten. In het privacy statement lezen bezoekers van onze website hoe we omgaan met hun persoonsgegevens. We leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat hun rechten zijn en hoe hun de rechten kunnen uitoefenen.

 • Toestemmingsformulieren die voldoen aan geldende AVG/Privacy wetgeving
  In 2022 hebben we ‘Opbouwbrede’ toestemmingsformulieren ontwikkeld. Deze toestemmingsformulieren voldoen aan de huidige wet en regelgeving t.a.v. het gebruik van persoonsgegevens van o.a. uw familielid/naaste. 

 • Privacy Officer in dienst van Zideris
  Een Privacy Officer (PO) houdt toezicht op de omgang met persoonsgegevens en adviseert onze medewerkers en de organisatie over privacy gerelateerde zaken. Ook speelt de PO een rol bij het vergroten van kennis over dit onderwerp. Binnen Zideris is Anouchka de Vries de waarnemend Privacy Officer.

 • Gebruik van Zorgmail
  We stimuleren onze collega’s om persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie zo veilig mogelijk te mailen via Zorgmail

Ook de komende jaren blijven we ons als Zideris en Zorggroep De Opbouw inzetten voor bewustwording en vergroting van kennis waar het de veiligheid van (persoons)gegevens betreft. Van de stappen die wij op dit gebied zetten, zullen wij u op de hoogte blijven houden.

 

*Zorgorganisaties Prinsenstichting, Silverein en Zideris vormen samen met Groepsondersteuning Zorggroep De Opbouw. Meer informatie: https://www.opbouw.nl/